kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Millionoverskudd i Ungdom i Oppdrag

Publisert 17.10.2019
Ungdom i Oppdrag hadde en total omsetning på 89,7 millioner kroner i 2018, melder organisasjonens blad Mot Målet. Overskuddet i fjor var på 4,7 millioner kroner.

Tallene inkluderer alle misjonsorganisasjonens ulike virkegrener, blant dem Hedemarken Friskole, UiOs to barnehager, hovedbasen Grimerud gård i Stange og forlaget Proklamedia.

UiO samlet i fjor inn 12,1 millioner kroner til sin virksomhet. I en kommentar til regnskapet for 2018 sier UiOs leder, Andreas Nordli, at overskuddet skyldes god drift ikke bare i fjor, men gjennom mange år. Han viser også til godt budsjettarbeid og nøkternhet i virksomheten samt omorganisering av regnskapssystemene som gir stor innsparing.

Omsetningen har økt over flere år og avspeiler veksten i antallet studenter på disippeltreningsskoler og andre kurs samt et økende antall misjonærer og andre medarbeidere. Også her viser Nordli til gradvis vekst over flere år. KPK

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

 

NYNORSK

Millionoverskot i Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag hadde ein total omsetnad på 89,7 millionar kroner i 2018, melder bladet til organisasjonen, Mot Målet. Overskotet i fjor var på 4,7 millionar kroner.

Tala inkluderer alle dei ulike virkegreinene til misjonsorganisasjonen, mellom dei Hedemarken Friskole, UiO sine to barnehagar, hovudbasen Grimerud gard i Stange og forlaget Proklamedia.

UiO samla i fjor inn 12,1 millionar kroner til verksemda si. I ein kommentar til rekneskapen for 2018 seier UiO-leiaren, Andreas Nordli, at overskotet kjem grunna god drift ikkje berre i fjor, men gjennom mange år. Han syner òg til godt budsjettarbeid og nøysemd i verksemda og dessutan omorganisering av rekneskapssystema som har gjeve stor innsparing.

Omsetninga har auka over fleire år og speglar veksten i talet på studentar på disippeltreningsskular og andre kurs samt ei aukande mengd misjonærar og andre medarbeidarar. Også her viser Nordli til gradvis vekst over fleire år. KPK

 

Foto:

I PLUSS: Ungdom i Oppdrag-leiar Andreas Nordli kan gle seg over god økonomisk styring og utvikling for misjonsorganisasjonen. Foto: Stein Gudvangen, KPK.Powered by Cornerstone