kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Konfirmanter mer åpne for kristen tro

Publisert 17.10.2015
Dagens konfirmanter er mer tilfredse med konfirmasjonsoppleggene enn tilfellet var for noen år siden, og flere enn før opplever tilhørighet til kirken.

Det viser en ny stor konfirmasjonsundersøkelse gjort av KIFO.

– Sett med kirkens øyne registrerer jeg en positiv utvikling på ganske mange sentrale felt. Totalinntrykket er at den økte og mer systematiske satsingen på konfirmantarbeid i Den norske kirke har god effekt og at tilbudene matcher ungdommene, sier Kristine Aksøy, leder av Kirkerådets seksjon for barn, unge og trosopplæring til avisen Vårt Land.

Konfirmantene er også mer åpne for kristen tro og preges mer av kirkens trosholdninger, viser undersøkelsen.

– Dette bekrefter erfaringene vi har gjort lokalt. Kirken har vært nødt til å skjerpe seg og lage kvalitetstilbud, for det er mer enn før et aktivt valg enn en «gammel vane» å si ja til konfirmasjon i kirken, sier Åse Mari Kessel, daglig leder av Hekta, en felles trosopplæringssatsing for unge i 80 menigheter i Hamar bispedømme til avisen.

Men samtidig viser undersøkelsen at også flere enn før er usikre på hva de skal tro. Andelen som ga sin tilslutning til utsagn som «Jeg tror på Gud», «Gud skapte verden» og «Det finnes et liv etter døden» har heller ikke økt.

– Vi ser at det nå er flere unge som tviler enn det var i 2007, 38 prosent den gangen og 42 prosent nå. Materialet vårt tyder likevel på at kirken ikke eliminerer bort tvilen, men klarer å skape et godt fellesskap med rom for unges spørsmål. Kirken scorer kjempehøyt på det sosiale fellesskapet i konfirmasjonsarbeidet, sier Ida Marie Høeg i KIFO – institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning til avisen. KPK

LAST NED NOTISEN I TEKSTFORMAT HER

 

NYNORSK

Konfirmantar meir opne for kristen tru

Dagens konfirmantar er meir tilfredse med konfirmasjonsopplegga enn tilfellet var for nokre år sidan, og fleire enn før opplever tilhøyrsel til kyrkja.

Av: KPK

Det viser ei ny stor konfirmasjonsundersøking gjort av KIFO.

- Sett med kyrkja sine auge registrerer eg ein positiv utvikling på ganske mange sentrale felt. Totalinntrykket er at den auka og meir systematiske satsinga på konfirmantarbeid i Den norske kyrkja har god effekt og at tilboda matchar ungdomane, seier Kristine Aksøy, leiar av Kyrkjerådets seksjon for barn, unge og trusopplæring til avisa Vårt Land.

Konfirmantane er også meir opne for kristen tru og blir meir prega av kyrkja sine trushaldningar, viser undersøkinga.

- Dette stadfestar erfaringane vi har gjort lokalt. Kyrkja har vore nøydd til å skjerpe seg og lage kvalitetstilbod, for det er meir enn før eit aktivt val enn ein «gammal vane» å seie ja til konfirmasjon i kyrkja, seier Åse Mari Kessel, dagleg leiar av Hekta, ei felles trusopplæringssatsing for unge i 80 kyrkjelydar i Hamar bispedømme til avisa.

Men samtidig viser undersøkinga at også fleire enn før er usikre på kva dei skal tru. Delen som gav tilslutninga si til utsegner som «Eg trur på Gud», «Gud skapte verda» og «Det finst eit liv etter døden» har heller ikkje auka.

- Vi ser at det no er fleire unge som tviler enn det var i 2007, 38 prosent den gongen og 42 prosent no. Materialet vårt tyder likevel på at kyrkja ikkje eliminerer bort tvilen, men klarer å skape eit godt fellesskap med rom for unge sine spørsmål. Kyrkja scorar kjempehøgt på det sosiale fellesskapet i konfirmasjonsarbeidet, seier Ida Marie Høeg i KIFO - institutt for kyrkje-, religions- og livssynsforsking til avisa. KPKPowered by Cornerstone